İş Etiği Kuralları


1. Temel İlke ve Değerler

ENA Test Merkezi, çalışanlarıyla birlikte, yüksek müşteri memnuniyeti sağlayarak, sürdürülebilir ve kârlı büyümenin yanı sıra, uluslararası kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar.

Bu suretle ülkesi, müşterileri, ortakları, temsilci/distribütör ve bayileri, tedarikçi firmaları ve hissedarları ve çalışanları için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Müşterilerimiz için değer yaratmak; beklentilerine, kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

ENA Test Merkezi’nin ana hedefi, tüm faaliyetlerimizi bağlı olduğumuz bütün düzenlemeler çerçevesinde yürütmek, kalite, hizmet, tedarik yönetimi ve temsilci/distribütör/bayi ve tedarikçi firma ilişkilerimizde en iyi olmak, sürdürülebilir hissedar değeri yaratmak etik standartlara uygun hareket etmek suretiyle müşterilerimizin güvenini kazanmak ve şirketimizi büyütmektir.

Bu hedefe ulaşmak üzere, faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişmiş insan gücünü şirketimize çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak ENA Test Merkezi’nin kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Faaliyetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek, hissedarlar için değer yaratmak, çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

ENA Test Merkezi, çalışanlarıyla birlikte tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde etik standartlara uygun hareket eder.

ENA Test Merkezi’nde tam zamanlı olarak çalışanlar, ENA Test Merkezi ile iş sözleşmesi devam ederken, başka işte çalışamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak kendi nam ve hesabına bir iş yapamaz.

Çalışanların, Başkan veya organizasyonunda yer aldığı Başkan Yardımcısı’nın yazılı onayı çerçevesinde, ENA Test Merkezi'nin hak ve menfaatleri ile ilgili olarak üçüncü kişiler için ifa edeceği işler yukarıda yer alan ilkenin ihlalini teşkil etmez. Tereddütte kalınan durumlarda İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nden görüş alınır.

Bağlı olduğu müdürlüğün ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün yazılı onayı alınmak kaydıyla, Çalışanların, ENA Test Merkezi’nde olan görev ve sorumluluklarını aksatmayacak, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, kamu yararına yönelik faaliyetlerde görev almaları yukarıda yer alan düzenlemelerin ihlalini teşkil etmez.

ENA Test Merkezi’nde insan haklarına saygı önceliğimizdir.

2. Yasalara ve Şirket Prosedürlerine Uyum

ENA Test Merkezi, faaliyeti sırasında etki alanında olan tüm konularda yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, şirket politika ve prosedürlerine ve etik kurallara uygun hareket etmeyi ilke edinmiştir.

ENA Test Merkezi, resmi makamlarla ilişkilerinde dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık doğrultusunda hareket eder; kontrol ve denetim için talep edilen bilgi, belge ve kayıtları mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında sunulmasına özen gösterir.

Çalışanlar, görevleri ile ilgili mevzuatı, ENA Test Merkezi politika, prosedür ve talimatlarını bilmek ve bunlara uygun hareket etmek zorundadırlar.

Çalışanlar, uluslararası iş ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti mevzuat ve politikaları, şirket prosedürleri, iş ilişkisi içinde bulunulan diğer ülkelerin yasaları ile uluslararası hukuk kurallarına aykırı bir durumun oluşmaması için gerekli dikkati ve özeni göstermekle yükümlüdürler.

Çalışanlar, yasalara ve kurallara, şirket prosedürlerine ve çalışma ilkelerine aykırı gördükleri ya da şüphelendikleri her türlü durumu İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirmekle yükümlüdürler. Şirket bu tür bilgilendirmelerde bulunan kişilerin kimliğinin gizliliğini sağlamaya özen gösterir.

3. Ayrımcılığın ve Tacizin Önlenmesi

ENA Test Merkezi, işe alma ve çalışma süreçlerinde; dil, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç, din, mezhep, siyasi görüş, yaş, engellilik ayrımı gözetmeden çalışanlarına eşit haklar sağlayacağını taahhüt eder.

ENA Test Merkezi, işyerinde mobbinge izin vermez.

Çalışanların bu ilkeyi ihlal eden nitelikteki davranış ve eylemlerine tolerans gösterilmez, diğer bir çalışanı veya üçüncü kişiyi bu konularda taciz edenler kesinlikle cezalandırılırlar. Süreç, Disiplin Yönetmeliği’ne uygun olarak yönetilir.

ENA Test Merkezi, “ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi” ve ilgili sözleşmeleri yasal olarak onaylamamış olsa bile, aşağıdaki dört ilkeye saygı duyduğunu ifade eder:

 • Sendika kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının etkin bir şekilde tanınması,
 • Her türlü insan ticareti, kölelik, zorla veya zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması,
 • Çocuk işçiliğinin engellenmesi,
 • İstihdam süresince ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

4. Çevrenin Korunması

Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

ENA Test Merkezi, çevresel tehditlere karşı önleyici yaklaşımları destekler, daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi için girişimlerde bulunur.

ENA Test Merkezi, doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, olası çevresel etkileri ürünlerinin tasarım aşamasından kullanım ömürleri sonuna kadar kontrol altında tutmayı, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı hedefler.

Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız için geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerini desteklemek ve bu konuda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapılır.

ENA Test Merkezi, sera gazı emisyonlarının düşürülmesini sağlamak için uluslararası iş birlikleri yaparak şeffaflık politikalarını destekler.

ENA Test Merkezi, tedarikçilerden alınan hizmet ve servislerin seçiminde topluma ve çevreye daha duyarlı faaliyet/üretim sistemleri ile çalışan tedarikçileri tercih eder.

5. İş Sağlığı ve Güvenliği

ENA Test Merkezi, iş yerinde ve işbaşında, iş sağlığı ve güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedefler.

Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket eder ve gerekli önlemleri alırlar.

Çalışanlar, iş yeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da maddeyi iş yerinde bulunduramazlar.

Çalışanlar; “halihazırda iş nedeni ile bulundurulanlar hariç”, iş yerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapamazlar.

Çalışanlar kendilerini, çalışma arkadaşlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini korumak için Acil Durum Eylem Planı’nda tanımlanmış gerekliliklere uyarlar. Terör, doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak Acil Durum Kriz Masası, Acil Durum Eylem Planı’na göre hareket eder.

6. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

ENA Test Merkezi, kişilere ait patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları, marka ve benzeri her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlaline ya da haksız rekabete yol açabilecek eylemlerden kaçınır. Çalışanlar bu hususlara uyum için gerekli her türlü tedbiri alacak ve haberdar olduğu uygunsuzlukları derhal İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirirler.

ENA Test Merkezi, ticari markaları ile niteliklere haiz buluş ve çalışmalarını; tescil, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet haklarını tesis ederek koruma altına almayı ilke edinmiştir.

Bu çerçevede çalışanlar yaptıkları buluşları ENA Test Merkezi prosedürlerine uygun olarak belgeler ve yönetime bildirirler. Bu tür buluş ve bilgiler, ENA Test Merkezi’nin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Çalışanlar, ENA Test Merkezi’ne ait her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasının gerektiği durumlarda ENA Test Merkezi’ne ait hakların korunması için gerekli tedbirleri ENA Test Merkezi prosedürleri çerçevesinde alırlar.

Çalışanlar, şirket bilgisayarları için bir yazılıma ihtiyaç duydukları durumlarda, bu ihtiyaçlarını ENA Test Merkezi prosedürlerine uygun olarak Bilgi Teknolojileri Birimi aracılığıyla karşılarlar. Şirket bilgisayarları sadece iş amaçlı kullanılır. Şirket tarafından sağlanan bilgisayarlara Bilgi Teknolojileri Birimi’nin bilgisi ve onayı olmadan personel tarafından yazılım yüklenemez.

Çalışanlar, önceki işverenlerine ait kamuya mal olmamış gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri ENA Test Merkezi’ne ya da diğer çalışanlara ifşa etmez ve diğer çalışanlardan önceki işverenlerine ait bu türdeki bilgi ve belgeleri ifşa etmesini istemezler.

Çalışanlar, telif hakları kapsamındaki eserleri telif hakkı sahibinin izni olmaksızın kopyalayamaz ve kullanamaz.

Üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılması, kopyalanması ya da çoğaltılması yasalara aykırı olup, bu fiilleri işleyenler, mensubu olduğu şirketler ve bu şirketlerin yöneticileri hakkında mali ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Çalışanlar böyle bir sorumluluğa yol açmamak için gerekli dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdürler. Süreç, Disiplin Yönetmeliği’ne uygun olarak yönetilir.

7. Bilgi Yönetimi ve Gizli Bilgiler

Bilgi güvenliği, ENA Test Merkezi’nin öncelikleri arasındadır. Çalışanlar, Bilgi Güvenliği Politikası’na uygun hareket etmek zorundadırlar.

Çalışanlar, çalışmaları kapsamında elde ettiği her türlü ticari, mali, teknik ve hukuki bilginin gizliliğini muhafaza ederler, bu bilgileri iş ile ilgisi olmayan diğer kişi ve kuruluşlara ifşa etmezler, bilgilerin iş gereği üçüncü kişilerle paylaşılmasının gerektiği durumlarda, işin gerektirdiği kadar bilgi verirler ve bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirleri alırlar.

Çalışanlar, İş Sözleşmesi’nde ve varsa Gizlilik Taahhütnamesi’nde bulunan ve gizliliğin korunması ile ilgili tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdürler. Çalışanlar, ENA Test Merkezi’nden ayrıldıktan sonra da gizlilik yükümlülüğüne uymak zorundadırlar.

Şirket gizli bilgilerinin umumi yerlerde konuşulması yasaktır. Sosyal medya ve benzeri mecralarda, şirketin henüz kamuya açıklamadığı gizli nitelikte olan yatırımlar, projeler, gelirler, iş görüşmeleri, ürünler, prototipler, tasarımlar, prosesler ile benzeri diğer ticari sırlar ve gizli bilgileri paylaşmak yasaktır. Özellikle proje aşamasındaki ürünlerin, üretim alanlarının, AR-GE çalışmalarının, fotoğrafını çekmek ve var olan herhangi bir fotoğrafı da şirket içindeki veya şirket dışındaki üçüncü kişilere göndermek yasaktır.

Çalışanların, işlerini yaparken kullandıkları ya da oluşturdukları her türlü belge (yazışmalar, notlar, bilgisayar dosyaları ve elektronik postalar vb.) ENA Test Merkezi’ne aittir. Söz konusu belgelerin saklanma ve yok edilme işlemleri ENA Test Merkezi prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.

Çalışanlar, işlerini yaparken kullandıkları ya da oluşturdukları her türlü belgede yanlış, yanıltıcı, abartılı, makul varsayımlara dayanmayan, belirsiz veya uygun olmayan nitelikteki bilgi ve ifadeler kullanamazlar.

Çalışanlar, ENA Test Merkezi’ne ait kamuya açıklanmamış bilgileri, kendilerine veya diğer kişi ya da kuruluşlara çıkar sağlamak amacıyla kullanamazlar.

Şirket bilgilerine erişim için kullanılan parolalar / şifreler, kullanıcı adları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.

Resmi makamlar tarafından yürütülen soruşturmalara destek vermek ve resmi makamlar tarafından sorulan soruları doğru ve eksiksiz olarak cevaplamak ENA Test Merkezi politikasıdır. Resmi makamlardan gelen bilgi talepleri, ilgili Bölüm Müdürlüğü tarafından cevaplanır.

Fabrika içerisine fotoğraf makinası ve kamera sokmak, ürün ve üretim ile ilgili alanlarda cep telefonu ile fotoğraf çekmek yasaktır.

8. Sosyal Sorumluluk

ENA Test Merkezi, ülkemizin ekonomik gelişimine ve uluslararası ölçekte rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlarken; kurumsal vatandaşlık anlayışı doğrultusunda Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmeyi ilke edinmiştir.

ENA Test Merkezi, çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler.

9. Sözleşme Politikası ve Şirketi Bağlayıcı Hukuki İşlemler

Şirket’in üçüncü şahıslar ile iş ilişkisine girdiği tüm hallerde, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir Sözleşme’nin iş ilişkisi başlamadan önce imza edilmesi zorunludur.

Sözleşme süreçleri asgari Yönetici seviyesinde idareciler (“Sözleşme Sorumlusu”) tarafından ilgili yazılı süreçlere uygun şekilde yürütülür.

Birden fazla bölümü ilgilendiren bir sözleşme imza edildiğinde Sözleşme Sorumlusu ilgili bölüm Müdürü’ne bilgi vermekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Yönergesi’nde belirtilen Temsil Yetkilileri ile ENA Test Merkezi tarafından bir vekaletname ile özel olarak yetkilendirilenler dışında kalan çalışanlar, ENA Test Merkezi’ni temsil edemez, şirketi taahhüt altına koyacak herhangi bir davranışta bulunamaz, şirket adına imza atamaz, işlem veya yazışma yapamaz.

Yönetim Kurulu Yönergesi’nde belirtilen Temsil Yetkilileri ile ENA Test Merkezi tarafından özel olarak yetkilendirilen çalışanlar, şirket adına yaptıkları işlemler sırasında yönergede veya ilgili yetki belgesinde belirtilen yetki sınırlarına uygun hareket ederler.

Sözleşmelerin süresinin uzatılmasının değerlendirildiği hallerde, sözleşme süresinin sona ermesinden makul bir süre önce ihale ve satınalma süreçleri tekrar işletilir.

Sözleşme süresinin uzatılmasına karar verilir ise, sözleşme süresi dolmadan önce gerekli süre uzatım protokolü, Yönetim Kurulu Yönergesi’ne uygun olarak imza edilir.

Sözleşmede yer alan düzenlemelere aykırılık tespit edilmesi halinde durumun tespit edilmesi ve karşı tarafa gerekli ihtarın gönderilmesi Sözleşme Sorumlusu’nun görevidir.

10. Rekabet

ENA Test Merkezi, faaliyetlerini Rekabet Mevzuatı’na uyum konusunda “Sıfır Risk” politikasıyla sürdürür. Bu politika çerçevesinde, tüm çalışanlar Rekabet Mevzuatı bakımından risk teşkil edebilecek her türlü eylemden kaçınır.

ENA Test Merkezi, hiçbir şart ve koşulda, rakipleri ile ya da diğer şirketler ile belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar yapmaz, uyumlu eylem içerisinde bulunmaz.

ENA Test Merkezi, belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hâkim durumda olduğu durumlarda, bu hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile hiçbir şekilde kötüye kullanmaz.

ENA Test Merkezi çalışanlarının, doğrudan ya da dolaylı olarak, rakip şirket çalışanları ile ENA Test Merkezi’ne ait Rekabete Hassas Bilgileri paylaşmaları ya da rakip şirketlere ait Rekabete Hassas Bilgileri rakip şirket çalışanlarından almaları kesinlikle yasaktır. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ürün fiyat, fiyat değişiklikleri, zam oranları, zam tarihleri, fiyat stratejisi, indirimler, kar, ihale fiyat teklifleri ve diğer şartları, üretim miktarları, kapasite kullanımları, stok, satış, sipariş, ihracat, ithalat, satış hedefi adetleri, maliyetler, yatırım planları, müşteri listeleri, bayi teşvik ve primleri gibi kamuya açıklanmamış ve ticari sır niteliğinde olan ve rakiplerle paylaşılması halinde rekabeti bozacak, kısıtlayabilecek ve/veya bu etkiyi doğurabilecek nitelikteki bilgiler “Rekabete Hassas Bilgi” olarak nitelenir.

Rakip şirket çalışanları ile bir araya gelinen, dernek, oda, vb. teşebbüs birlikleri toplantıları Rekabet Mevzuatı’nın ihlaline yol açabilecek eylemler bakımından yüksek risk taşırlar. ENA Test Merkezi çalışanları, bu tip toplantılarda Rekabete Hassas Bilgilerin görüşülecek olması ya da Rekabet Mevzuatı’na uygun olmayan görüşme, anlaşma ve kararların olasılığı halinde bu tip toplantılara katılmaz, katılmış ise derhal toplantıyı terk eder ve durumu İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne yazılı olarak bildirir.

ENA Test Merkezi; bayilerinin ve yetkili servislerinin kendi satış fiyatlarını, kâr ve indirim oranlarını belirleme özgürlüklerine saygı duyar, bu özgürlüklerin kısıtlandığı izlenimini yaratacak her türlü eylem ve beyandan kaçınır.

ENA Test Merkezi çalışanları, şirketin belirlenmiş prosedür ve talimatlara tam bir şekilde uyar, çalıştığı departman içinde bu düzenlemelere uyumu gözetir, gerekli uyarıları yapar, Rekabet Mevzuatı ile ilgili tereddüt duyulan her durumda İnsan Kaynakları Direktörlüğü ile irtibata geçer, görüş alır.

11. Siyasi Faaliyet Yasağı

ENA Test Merkezi siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adayları destekleyici faaliyetlerde bulunamaz, bu kişi ve kuruluşlara bağış yapamaz. Bu konularda ENA Test Merkezi iş yerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin vermez. ENA Test Merkezi’ne ait kaynaklar (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez.

12. Ürün Güvenliği ve Kalite

Ürün güvenliği ve kalitesi ENA Test Merkezi ve çalışanlarının öncelikli hedeflerindendir. Bu çerçevede çalışanlar şirket standart ve prosedürlerine uygun olarak ürünlerin güvenliği ve kalitesini sağlamak için üzerlerine düşeni yapmakla yükümlüdürler.

ENA Test Merkezi ve çalışanları ürün güvenliği ve kalitesinde devamlılığın sağlanması için sürekli iyileştirmeyi hedefler. Bu çerçevede kalite kültürünün çalışanlara ve iş ortaklarına/tedarikçilere yayılması ENA Test Merkezi ve çalışanlarının öncelikli hedeflerindendir.

13. Paydaşlarımız ile İlişkiler

ENA Test Merkezi, müşterileri, bayileri, yetkili servisleri, tedarikçileri, müteahhitleri ve benzeri diğer paydaşları ve kamu ile olan ilişkilerinde her zaman nazik, profesyonel ve adil bir şekilde davranılmasını ilke edinir. Çalışanlar bu ilkeye uygun davranışlar sergilemekle yükümlüdürler.

Çalışanlar gerek işlerini yürütürken gerekse özel yaşantıları sırasında ENA Test Merkezi’nin kamuoyu ya da ENA Test Merkezi ile ilişkisi olan diğer kişi ve kuruluşlar önünde itibarını zedeleyecek ya da hukuken zor duruma düşmesine neden olacak hiçbir davranışta bulunamazlar.

Çalışanlar, incitici, zarar verici, itibar zedeleyici, onur kırıcı, aşağılayıcı, dürüstlüğe aykırı, ayrımcılık yaratan veya birilerine haksız bir rekabet avantajı sağlayan ya da bu şekilde değerlendirilebilecek her türlü fiil, işlem, beyan ve davranıştan özellikle kaçınırlar.

Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak ENA Test Merkezi ve çalışanlarının görevidir.

ENA Test Merkezi, müşteri memnuniyeti ve sadakati konusunda, sektörünün önde gelen firması olmayı hedefler. Bu hedef çerçevesinde; çalışanlar, tüm müşteri ilişkilerinde, her zaman, samimi, saygılı ve yardımsever olurlar, kendilerine ulaşan her türlü müşteri başvurusunu derhal Kalite Güvence Birimi’ne iletirler.

Tedarikçiler, bayiler ve müşteriler ile olan şahsi ilişkiler hiçbir zaman çalışanların aldığı kararlarda etkili olamaz. Çalışanlar, ENA Test Merkezi ile olan ilişkilerini, kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat temini amacıyla kullanamazlar.

14. Yolsuzlukla Mücadele ve Uygunsuz Olarak Nitelendirilebilecek Durumlar

ENA Test Merkezi, yolsuzlukla mücadele konusunda “Sıfır Risk” politikası ile hareket eder. Bu çerçevede çalışanlar ENA Test Merkezi’nin prosedür ve talimatlarına uymakla yükümlüdür.

ENA Test Merkezi, para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer suçlarla ilgili yasal yükümlülüklerinin ve sosyal sorumluluğunun farkındadır.

Çalışanlar, doğrudan ya da dolaylı olarak ya da üçüncü kişiler aracılığı ile hiçbir kişi ya da kuruluşa, rüşvet, herhangi bir menfaat, kolaylaştırıcı ödeme veremez, bunları teklif ya da taahhüt edemez.

Çalışanlar, doğrudan ya da dolaylı olarak ya da üçüncü kişiler aracılığı ile hiçbir kişi ya da kuruluştan, rüşvet, herhangi bir menfaat, kolaylaştırıcı ödeme kabul edemez ya da alamaz.

ENA Test Merkezi çalışanları, iş yaptıkları, distribütör, bayi, danışman, vekil, müşavir vb. kişi ya da kuruluşların, doğrudan ya da dolaylı olarak ENA Test Merkezi ile ilgili iş ve işlemlerinde, ENA Test Merkezi’nin 15. maddede tanımlanan etik kurallara uygun hareket etmek, gerekli tedbirleri almak ve denetimleri yapmakla yükümlüdür.

Çalışanlar, görevlerini ENA Test Merkezi’nin menfaatini en üst düzeyde tutacak şekilde, çalışma ilkeleri, etik kuralları ve prosedürleri çerçevesinde yerine getirirler. ENA Test Merkezi ile iş ilişkisi içinde bulunan ya da iş yapmak isteyen kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesi sırasında, potansiyel menfaat çatışmalarının engellenmesine ilişkin ilkeler aşağıda belirtildiği gibidir;

 • Değeri €50’ı aşmayan ve bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratmayan nitelikteki promosyon ve hediyeler dışında hiçbir hediye veya promosyon kabul edilemez. Çalışanlara hediye edilmek istenen ve piyasa değeri €50’yu aşan hediye ve promosyonların nazikçe iade edilmesi gerekir.
 • Değeri €100’yu aşmayan ve bir usulsüzlüğün varlığı izlenimini yaratmayan nitelikteki, promosyon ve kolaylıklar dışında, hiçbir hediye veya promosyon verilemez.
 • Herhangi bir mal ya da hizmet ile ilgili genel olarak sağlanmayan hiçbir indirim ya da menfaat kabul edilemez ya da uygulanamaz.
 • Nakit para, hediye çeki veya kıymetli madenler hediye olarak verilemez veya kabul edilemez.
 • Banka ve finans kuruluşlarından, herkes için geçerli koşullar haricinde borç para alınamaz.
 • Çalışanlar, ENA Test Merkezi ile iş yapan veya iş yapma ihtimali bulunan hiçbir kişi veya kuruluştan dinlenme, eğitim, spor ve eğlence amaçlı aktiviteler için destek talep veya kabul edemezler. Çalışanların sosyal veya hayır amaçlı olarak diğer kişi ve kuruluşlardan bağış talep ettiği durumlarda, bağışta bulunacak kişilerin çalışanın ENA Test Merkezi’ndeki görevinin etkisi altında kalmamasına özel dikkat ve özen gösterilir.
 • Kamuya açık olarak yapılan veya ilgili kamu kurumu tarafından yasalara uygun olarak yapılacak resmi görevlendirmeler çerçevesinde katılım sağlanacak şirket organizasyonları dışında, ENA Test Merkezi ile ilgili bir hususta işlem yapma ya da onay verme yetkisinde olan resmi görevliler, dinlenme, eğitim, spor ve eğlence vb. amaçlı aktivitelere davet edilemez.
 • Başkan veya İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün onayı ile yapılanlar hariç olmak üzere ENA Test Merkezi’nin herhangi bir fonksiyonu veya çalışanlar, diğer çalışanlara ya da onların ailelerine hiçbir şekilde ENA Test Merkezi adına hediye veremez. ENA Test Merkezi tarafından yürütülen destek faaliyetleri (sosyal sorumluluk projeleri, burs, sponsorluk gibi) bu durumun istisnasıdır.
 • Çalışanlar, İnsan Kaynakları Direktörlüğü onayı olmaksızın, ENA Test Merkezi adını kullanarak herhangi bir faaliyete, derneğe, kişi ya da kuruluşa destek veremez, menfaat sağlayamazlar.
 • ENA Test Merkezi’nin ilişki içinde bulunduğu veya ENA Test Merkezi ile iş yapmak isteyen bir başka firmada, hisse ya da menfaat sahibi olmak ancak ENA Test Merkezi Yönetim Kurulu’nun onayı ile mümkündür. Çalışanlar kendilerinin veya yakınlarının, ENA Test Merkezi ile ilişki içinde bulunan şirketlerde ya da ENA Test Merkezi ile yapılan işlemlerde sahip oldukları her türlü maddi menfaati derhal İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirirler.
 • Yönetici çalışanlar, kendine bağlı çalışanlarından ya da çalışanlar yöneticilerinden borç para alamaz ve bu tür işlemlerinde kefil olmasını isteyemezler.
 • Çalışanlar, iş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi / dışı geziler, vb. davetlere Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın onayı olmadan katılamazlar.
 • Çalışanlar, kendilerine bağlı veya işlerini kontrol ettikleri ENA Test Merkezi personeli veya taşeron personelden ENA Test Merkezi’ndeki görev ve sorumlulukları dışında iş yapmasını isteyemez. Ücret karşılığı veya bedelsiz mesai saatleri dışında hiçbir faaliyet talep edemez.

Çalışanlar, Yolsuzluk Uygulamaları (Disiplin Yönetmeliği’nde tanımlanmış) ile ilgili olarak kanuna, şirket politika ve talimatlarına uygun olmadığından şüphelendikleri her durumu ilk amirlerine ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür.

15. Etik Kurallar

Çalışanlar, görevlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, ENA Test Merkezi yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği ve beyana güveni esas alırlar.

Çalışanlar, görevlerinin yerine getirilmesinde; çalışma hayatında günlük yaşamı kolaylaştırmayı, iş/ürün kalitesini yükseltmeyi, çalışanların memnuniyetini arttırmayı ve sonuç odaklı olmayı hedefler. ENA Test Merkezi yöneticileri, yönetim yetkilerini, profesyonel standartlarda ve kurumsal disiplin içerisinde kullanırlar, çalışanlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları iş süreçleri hakkında aydınlatırlar.

Çalışanlar, görevlerini ifa ederken baskı, hakaret veya tehdit teşkil eden ya da keyfi davranış ve uygulamalarda bulunamaz.

Çalışanlar, görevlerinin gerektirdiği güvene layık bir şekilde davranırlar, bu çerçevede işlerin yürütülmesinde gerekli dikkat, özeni gösterirler. Şirket, görevi ihmal ve suistimale tolerans göstermez.

Çıkar çatışması; çalışanların, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken veya etkilemese dahi çalışanlara, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olunması halini ifade eder. Çalışanlar, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

Çalışanlar, ENA Test Merkezi bina ve taşıtları ile diğer ENA Test Merkezi malları ve kaynaklarını ENA Test Merkezi amaçları ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur, akılcı bir şekilde kullanır ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

Çalışanlar, ENA Test Merkezi’ne ait her türlü kaynağın kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, ENA Test Merkezi mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

Yönetici çalışanlar, sorumluluk alanları içerisinde her türlü suistimali önlemek ve işbu Çalışma İlkeleri’ne riayeti temin etmek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, gerekli denetim ve kontrolleri yapmayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar.

16. İşten Ayrılanların ENA Test Merkezi ve İştirakleri ile İş Yapması

ENA Test Merkezi ve iştiraklerinde çalışan kişilerin, işten ayrıldıktan sonra ENA Test Merkezi ile, bizzat ya da bir şirkete ortak, yönetici olarak satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerle iş yapmaları menfaat çatışması riski ve etik endişelere yol açan bir durumdur. Bu risk ve endişelerin bertaraf için tüm çalışanlar aşağıda yer alan kurallara uymakla yükümlüdür.

 • İlgili kişinin çalıştığı şirketten ayrılması üzerinden 2 yıl geçmedikçe böyle bir kişi ya da ortağı/yöneticisi olduğu şirket ile iş yapılamaz.
 • Bu tip kişi ve şirketler ile iş yapılmasında anılan kişinin daha önce ENA Test Merkezi veya Mitaş grubu içinde görev yapmış olması hiçbir zaman tercih sebebi olamaz.
 • Bu tip kişi ve şirketlerle iş yapılmasında şirketin satın alma kurallarına riayet edilmelidir.
 • Bu tip kişi ve şirketlerle iş yapılan her durumda ilgili Başkan Yardımcısı bilgilendirilmelidir.
 • Bu maddede sayılan sapmalar ancak İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün bilgisi ve Başkan’ın yazılı onayı ile mümkündür.

17. Kişisel Veri ve Müşteri Verilerinin Korunması

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi Kişisel Veri’dir. Bu tanıma sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ad, soyad, medeni durum, doğum tarihi, taşıt plakası, ses ve görüntü kaydı, parmak izi dahildir. ENA Test Merkezi Çalışanları, ziyaretçileri, iş yaptığımız tedarikçi, alt yüklenici, distribütör, bayi ve yetkili servislerin ortakları ve çalışanları, mevcut ve potansiyel müşterilerimize ait bu neviden veriler Kişisel Veri’dir.

Kişisel Veriler: (i) ENA Test Merkezi bakımından kanuni bir gereklilik, (ii) ENA Test Merkezi ile bir sözleşme ilişkisinin kurulması, (iii) ENA Test Merkezi’nin meşru menfaatlerinin gerektirmesi veya (iv) ilgili kişinin belgelendirilebilir onayı olması hali hariç, temin edilemez ya da ENA Test Merkezi sistemlerinde saklanamaz.

Kişisel Veriler, Gizli Bilgi niteliğinde olup, kısıtlı ve kontrollü bir şekilde erişim sağlanır. Kişisel Veriler şirketin belirlediği ve onayladığı veri saklama birimleri dışında saklanamaz. ENA Test Merkezi tarafından idari bir kararla onaylanmadıkça çalışanlara tahsis edilen şirket bilgisayarlarında Kişisel Veri saklanması kesinlikle yasaktır.

ENA Test Merkezi çalışanları, Kişisel Verilerin edinilmesi, saklanması, erişimi, kullanılması, üçüncü kişilere aktarılması, Türkiye dışına çıkarılması, anlaşmalara konu edilmesi, silinmesi, anonimleştirilmesi ve Kişisel Veri sahibinin taleplerinin karşılanması ile ilgili konularda ilgili prosedür ve talimatlara uymakla yükümlüdür. Yasal düzenlemelerin ihlali halinde hapis cezasını da içeren hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Süreç, Disiplin Yönetmeliği’ne uygun olarak yönetilir.

Kendisiyle iletişime geçilmesi konusunda mevzuata uygun bir onayı olmayan mevcut veya potansiyel müşteriler ile pazarlama, reklam, kampanya, anket, araştırma, tanıtım, veri toplama vb. amaçlarla irtibata geçilemez. Böyle bir faaliyetin yapılması öncesinde ilgili izinlerin mevcut olup olmadığı şirket prosedürlerine uygun olarak kontrol edilmelidir.

Çalışanlar, ENA Test Merkezi’ne ilişkin faaliyetleri sırasında erişim sağladıkları Kişisel Verileri ENA Test Merkezi’nin işi dışında bir amaç için kullanamazlar.

Çalışanlar, Kişisel Veriler ile ilgili olarak ilgili prosedür ve talimatlarına uygun olmadığından şüphelendikleri her durumu İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür.